شرح وظایف اداره برنـامه، بودجـه و آمـار

 

1. تهيه، تنظيم و تلفيق برنامه‌هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت در چهارچوب برنامه‌هاي جامع توسعه مؤسسه تحقیقات خاک و آب.

2. دريافت پيشنهادات برنامه‌اي مؤسسه و تلفيق آن در چارچوب برنامه‌هاي كلان سازمان متبوع.

3. تهيه اولويت‌هاي بودجه ساليانه مؤسسه بر اساس راهبردها و رويكردهاي سازمان متبوع و ابلاغ آن به واحدهاي تابعه.

4. تهيه، تدوين و پيشنهاد خط مشي‌ها، سياست‌هاي بودجه‌اي در قالب اعتبارات ساليانه مؤسسه با هماهنگي و همكاري واحدهاي تابعه.

5. تلفيق و پيشنهاد بودجه ارزي مورد نياز مؤسسه و پيگيري تامين آن براساس برنامه‌هاي تحقيقاتي

6. برآورد اعتبارات مورد نياز برنامه‌هاي مختلف مؤسسه اعم از اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، درآمدي و تسهيلات بانكي و ساير منابع اعتباري به تفكيك واحدهاي تابعه

7. بررسي، تنظيم و مبادله موافقتنامه‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، هزينه‌اي و درآمدي با مراجع ذيربط با همكاري واحدهاي تابعه

8. درخواست و اخذ تخصيص اعتبارات تملك و دارايي‌هاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي از مراجع ذيربط

9. تهيه جدول توزيع اعتبارات قابل تخصيص و ابلاغ آن به واحدهاي ذيربط

10. بررسي و پيشنهاد قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها و تبصره‌هاي قانون بودجه سالانه (تملك دارايي‌هاي هزينه‌اي، سرمايه‌اي و درآمد) با مشاركت واحدهاي تابعه

11. نظارت و گزارش‌گيري از پيشرفت فيزيكي طرح‌ها و مصرف اعتبارات اعم از (تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، هزينه‌اي و درآمدي و تسهيلات بانكي) با همكاري و هماهنگي واحدهاي تابعه

12. نظارت برحسن اجراي برنامه‌ها و براساس شاخص‌هاي عملياتي در قالب بودجه ساليانه مؤسسه

13. ارزيابي عملكرد برنامه و تحليل ميزان تحقق آن در مقايسه با شاخص‌هاي مربوطه

14. ارائه پيشنهاد براي قيمت‌گذاري محصولات، خدمات و تولیدات مؤسسه

15. مطالعه و بررسي نيازهاي اطلاعاتي و آماري واحدهاي تابعه مؤسسه و پيشنهاد و استقرار سيستم مكانيزه اطلاعات

16. جمع‌آوري، طبقه‌بندي و پردازش آمار و اطلاعات مورد نياز مؤسسه با همكاري واحدهاي ذيربط و تحلیل و ارائه آن به سازمان و وزارت متبوع

17. جمع‌آوري اطلاعات و آمار پيشرفت طرح‌ها و فعاليت‌هاي مؤسسه به منظور بررسي و انعكاس به مقامات ذيربط


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0