برنامه شناخت منابع خاک و استعداد اراضی 

 

 


    مجموع طرح و پروژه های تحقیقاتی زیرمجموعه این محور تلاش دارند با شناسائی دقیق خاک کشاورزی موجود به عنوان ظرف تولید، اولین و مهم‌ترین گام در مدیریت جامع خاک و آب را فراهم آورد. شناسایی این منابع ضمن کمک به بهره‌ برداری مناسب از منابع، امکان پایش روند تغییرات آن‌ ها را در برابر مدیریت ‌های مختلف فراهم نموده و زمینه ارائه بسته‌ های مدیریتی جامع را برای رفع چالش ‌های مرتبط به‌ گونه‌ای که بسته مدیریتی برای سایر واحدهای همگن مشابه در اراضی کشاورزی قابل تعمیم باشد را فراهم می‌آورد.

 

اهداف عملیاتی برنامه

دستیابی به ترکیب های جدید از انتقال اطلاعات خاک

  •   ایجاد پایگاه ملی اطلاعات خاک کشور
  •   دستیابی به روش های بهینه برای تکمیل مطالعات خاک شناسی در اراضی آب 
  •   تهیه اطلس ویژگی های پایه و موضوعی خاک کشور  
  •   تعیین تناسب اراضی برای گیاهان زراعی و باغی در اراضی آبی و دیم کشور

 

تعداد طرح و پروژه های تحقیقاتی

  •     طرح: 3
  •     پروژه : 55

                        
 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0