برنامه پایش کمی و کیفی خاک و آب کشاورزی 

 

 


   پايش ويژگي هاي خاك و آب كشاورزي، دومین گام مدیریت جامع خاک و آب در راستای كشاورزي پايدار و دستیابی به امنیت غذایی است، چرا که بواسطه آن تغییرات حاصل از اتخاذ سیاستگزاری ‌ها، عملیات و مدیریت ‌های مختلف بر منابع خاک و آب پیش بینی شده و نسبت به تقویت، کنترل و یا رفع معایب آن اقدام می‌شود.
با توجه به اثرات متقابل و تأثیرپذیری خاک و آب در مدیریت‌های مختلف بهره ‌برداری اراضی، وجود اطلاعاتی از منابع و مدیریت بهره ‌برداری از خاک و آب در مقاطع زمانی معین، برای پایش روند تغییرات الزامی است. 

 

اهداف برنامه

•    تعیین روند تغییرات شاخص های کیفیت خاک اراضی کشاورزی
•    تعیین روند تغییرات شاخص ‌های کیفیت آب اراضی کشاورزی
•    تعیین تاثیر سامانه های نوین آبیاری بر کیفیت خاک
•    تعیین شدت تخریب خاک های اراضی در برخی از دشت ‌های بحرانی شاخص کشور
•    پایش وضعیت عناصر مغذی و آلاینده (نیترات و عناصرسنگین) در محصولات مهم زراعی باغی و گلخانه ای
•    تعیین وسعت تغییرات کاربردی اراضی در اطراف کلان شهرهای بزرگ کشور

 

تعداد طرح و پروژه های تحقیقاتی
طرح: -
پروژه :  6

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0