برنامه ارتقای مدیریت تقاضا محور آب و بهره وری آب کشاورزی 

 


    در چند دهه اخیر افزایش جمعیت و نیاز به تأمین غذای کافی، فشار بر منابع خاک و آب را افزایش داده است. این خود منجر به کاهش توان کمی منابع آب و عدم امنیت در تأمین پایدار آب برای مصارف مختلف از جمله فعالیت ‌های کشاورزی و محیط زیست، به عنوان بحران ملی شده است. از طرفی دیگر ایجاد رقبای جدید برای آب کشاورزی نظیر آب شهری و صنعتی، بر پیچیدگی ‌های موضوع مدیریت آب افزوده است در این میان توجه به مدیریت تقاضامحور آب در مزرعه یکی از حلقه‌ های مهم بود در کنار سایر حلقه ‌ها به دلیل پیچیدگی روابط آب با خاک، گیاه، اقلیم و انسان، در مدیریت جامع آب بوده و نیازمند کارهای میان رشته‌ای و مشارکت تخصص ‌های مختلف است تا بتواند به صورت یک بسته هوشمند، مدیریت آب در مزرعه را بر مبنای اصول علمی هدایت نماید. وجود داده‌ های مربوط به آب مورد نیاز گیاهان از جمله موارد کلیدی است که در سطوح مختلف ذی نفعان امور آب کشاورزی کاربرد گسترده دارد. در راستای اهداف اصلاح الگوی مصرف آب کشاورزی و توزیع عادلانه آب، تأکید شده است که تحویل آب به بهره ‌برداران به صورت حجمی و بر اساس تقاضامحوری باشد.
   ماهیت این برنامه در دو بعد شناخت کمیت‌ ها و رفتارهای عوامل مؤثر منابع و مدیریت ها بر پدیده‌های مصرف آب و بهره‌ برداری آب در شرایط بهره برداری مورد و نیز ارائه راهکارهای مدیریتی برای اصلاح الگوی مصرف آب براساس تقاضامحوری آب در مقیاس مزرعه تا دشت و ارتقای بهره ‌وری آب کشاورزی است.

 

اهداف عملیاتی برنامه

•    تعیین نیاز آبیاری خالص استاندارد و واقعی گیاهان زراعی و باغی کشور
•    ایجاد بانک ملی خواص فیزیکی و هیدرولیکی خاک‌ های کشور
•    ایجاد سامانه برنامه ‌ریزی آبیاری

 

تعداد طرح و پروژه های تحقیقاتی
تعداد طرح: 3
تعداد پروژه:  15

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0