برنامه شناخت و مدیریت خاک و آب در شرایط شور 

 


    شوری خاک و آب یکی از مهمترین عوامل تهدید اراضی کشور است که پایداری تولید و دستیابی به امنیت غذایی را با چالش جدی مواجه ساخته و خواهد ساخت. بر اساس مطالعات انجام شده در بر روی منابع خاک کشور، از 18/5 میلیون هکتار اراضی کشاورزی، حدود 8 میلیون هکتار اراضی آبی و از این مقدار حدود 8/6 میلیون هکتار متأثر از شوری می‌باشند. از این رو تعیین وضعیت پراکنش و پهنه‌بندی این خاک ها با مقیاس‌های مدیریت‌پذیر به منظور بررسی روند گسترش و عملیات لازم برای اصلاح و بهسازی است. 
برای پاسخ به نیازهای بسیاری از پروژه های اصلاح و بهسازی خاک های شور و سدیمی از قبیل کیفیت آب آبیاری از جمله افزایش نسبت منیزیم به کلسیم و کربناتی بودن آن ها، استفاده از هالوفیت ها برای تولید روغن و علوفه، با توجه به برخورداری از منابع آب دریا و زه آب‌ها از جایگاه ویژه ‌ای در مدیریت خاک و آب در شرایط کشور برخودار است. 

 

اهداف کاربردی برنامه

  • تعیین روند تغییرات کیفیت آب های کشاورزی 
  • شناسایی و پهنه بندی خاک های مسئله دار با تأکید بر خاک های شور و سدیک
  • شناخت وضعیت منیزیمی شدن آب های آبیاری 
  • دستیابی به مدیریت حاصلخیزی گیاهان نوکاشت در اراضی شور و سدیمی (با تأکید بر گیاه کینوا)
  • ارتقای کارایی مصرف آب در خاک های شور باغات پسته کشور

 

تعداد طرح و پروژه های تحقیقاتی
•    طرح: 3
•    پروژه : 22

 

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0