وظایف مؤسسه تحقیقات خاک و آب


- برنامه ریزی تحقیقات و مطالعات مربوط به خاک و آب و گیاه در سطح کشور با همکاری مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ها و تنظیم و اجرای این برنامه ها با رعایت الویت آن ها و برآورد اعتبارات نیازمند آن ها.

- انجام تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه ای در سطوح ملی و منطقه ای به صورت مستقل و یا مشترک با مؤسسات و مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها در موضوعات زیر:
1-  مطالعه و بررسی خصوصیات، نحوه تشکیل و طبقه بندی و تعيين پراکنش جغرافيائی خاک های کشور 
2- ارزیابی اراضی برای انواع کاربری های کشاورزی، منابع طبیعی و غیرکشاورزی، سامانه های آبیاری، الگوی کشت و آمایش سرزمین
3- تعیین شاخص بهره وری خاک و سرزمین و ارزش اقتصادی خاک 
4- شناخت وضعیت و مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاهان
5- شناسایی و معرفی روش ها و مواد مناسب برای حفظ و ارتقای مواد آلی خاک ها
6- شناخت مواد آلاینده خاک و آب و تهیه روش های مناسب برای رفع آلودگی خاک و آب 
7- شناخت روابط آب، خاک و گیاه، نیازآبی و آب مصرفی گیاهان الگوی کشت 
8- شناسایی و بهینه سازی عوامل مؤثر در مدیریت مصرف آب در مزرعه  و ارایه راهکارهای مدیریتی ارتقای کارایی و بهره وری مصرف آب گیاهان زراعی و باغی  کشور
9- اصلاح اراضی، بهسازی و مدیریت خاک های شور و سدیمی 
10- تدوین، بازنگری و بهینه سازی روش های تجزیه خاک، گیاه، مواد کودی و آب
11- پایش وضعیت و مدیریت استفاده از توان بیولوژیک خاک و نهاده های زیستی برای افزایش عملکرد کیفی و کمی محصولات و کاهش اثرات تنش های زنده و غیرزنده
12- مطالعه در خصوص شناخت، پایش و حفاظت از ذخایر ژنتیک مربوط به موجودات و ریزجانواران مفید خاک
13- مطالعه در خصوص روش های مدیریت بقایای گیاهی، تغذیه گیاه و آبیاری در کشاورزی حفاظتی
14- توسعه فناوری کودهای زیستی کشور
15- پایش و ارزیابی کیفیت و سلامت خاک، گیاه  و محصولات زراعی و باغی کشور
16- ایجاد، توسعه و به هنگام سازی پایگاه ملی منابع خاک کشور و سامانه های تخصصی شناسایی و بهره برداری از منابع خاک و آب
17- برآورد نیاز کودهای شیمیایی، آلی و زیستی اراضی زراعی و باغی کشور
18- ثبت، پایش وکنترل کیفی نهاده های کودی
19- نظارت بر اجرای برنامه های تحقیقاتی مربوط به بخش های تابعه و مراکز تحقیقات کشاورزی در استان های مختلف
20- ایجاد ارتباط با سازمان ها و مراکز اجرائی و تولیدی کشاورزی به منظور آشنایی با مسائل خاک وآب جهت تعیین خط مشی و برنامه ریزی طرح های تحقیقاتی مربوطه
21- همکاری در ترویج و انتقال یافته های تحقیقاتی به سطح مزارع در مقیاس ملی و منطقه ای

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0