ماموریت

 

پژوهش، مدیریت دانش و گسترش نوآوری و ارائه راهکارهای علمی کارآمد، موثر و قابل اطمینان برای توسعه کشاورزی دانش بنیان در حوزه خاک و آب

 

   

 

 

چشم انداز


موسسه ای برنامه محور و اثرگذار دارای نظام تحقیقاتی و مدیریت دانش و اطلاعات نهادینه شده مبتنی بر نیاز بهره برداران در راستای توسعه پایدار کشاورزی دانش بنیان برای تامین مواد غذایی و حفاظت از محیط زیست در حوزه خاک و آب

 

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0