نقشه راه موسسه تحقیقات خاک و آب

 

برنامه تحقیقات مدیریت پایدار خاک و آب

مؤسسه تحقیقات خاک و آب (1400-1396)

جلد اول: مبانی، چالش ها و تلفیق فعالیت ها

مؤسسه تحقیقات خاک و آب از زمان تأسیس خود مسیری تکاملی را در دو بعد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری طی نموده است. در بعد سخت افزاری از دهه 30 هجری شمسی بخش های تحقیقات خاک و آب تأسیس شد. با تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی در سال 1353 هجری شمسی و راه‌اندازی مراکز تحقیقات استانی مشتمل بر بخش‌های تحقیقاتی وابسته به مؤسسات پژوهشی، مؤسسه تحقیقات خاک و آب و بخش‌های تابعه آن در این شبکه بزرگ تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی قرار گرفت. این تغییر نقطه عطفی در شکل‌گیری تفکر منطقه‌ای در مراکز استانی و انباشت دانش تخصصی در مؤسسات مادری در بعد ملی شد.


                                                                                                                                                                                      ادامه مطلب

\\

 

برنامه تحقیقات مدیریت پایدار خاک و آب

مؤسسه تحقیقات خاک و آب (1400-1396)

جلد دوم: برنامه کار

توسعه پایدار کشاورزی به عنوان پارادایم پذیرفته شده جهانی و اسناد بالادستی کشور مبنا و جهت برنامه استراتژیک سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و همچنین موسسه تحقیقات خاک و آب قرار گرفت تا تعامل و همگرایی شبکه ستاد و استان و مواجهه با چالش های پیچیده بخش کشاورزی را سامان داده و با کل‌نگری و رویکرد سیستمی، سه حوزه اقتصاد، عدالت اجتماعی و حفظ محیط‌زیست را به‌طورتوأمان و امانت­مدارانه در مدیریت خاک و آب با تعاریف زیر لحاظ و تلفیق نماید.

 

ادامه مطلب

 

 

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0